190605 Numaralı ilan Metni

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
       Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi
10.06.2019 - Pazartesi 
Son Başvuru Tarihi
25.06.2019 - Salı
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi
02.07.2019 - Salı
Giriş Sınavı Tarihi
09.07.2019 - Salı
Sonuç Açıklama Tarihi
16.07.2019 - Salı
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi
www.selcuk.edu.trGENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

7) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

8) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.MUAFİYET

1)  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2)  Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
            Adaylar başvuru için  http://sakit.selcuk.edu.tr  adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. Müracaat Formu,
  2. Özgeçmiş,
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
  5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
  6. Bir adet fotoğraf,
  7. ALES Belgesi,
  8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
  9. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
  10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili), 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.
DUYURULUR!
BİRİM LİSTESİ
SIRA NO
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM / ANANASANAT DALI
KADRO
DERECE
ADET
ÖZEL ŞART
MÜRACAAT ADRESİ
TELEFON
190601
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
İşletme
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Araştırma Görevlisi
5
1
İşletme Bölümü mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü, No:99C, Bademli Mah. Bademli Cad. Beyşehir/KONYA
(332) 5120515
190602
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri
Araştırma Görevlisi
4
1
Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.
Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü, No:99C, Bademli Mah. Bademli Cad. Beyşehir/KONYA
(332) 5120515
190603
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri
Farmasötik Kimya
Araştırma Görevlisi
4
1
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 
Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2233923
190604
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bilimleri
Analitik Kimya
Araştırma Görevlisi
5
1
Eczacılık Fakültesi mezunu veya Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2233923
190605
Fen Fakültesi 
Kimya
Analitik Kimya
Araştırma Görevlisi
4
1
Kimya Bölümü mezunu olmak. İlgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2412484
190606
İslami İlimler Fakültesi 
Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Araştırma Görevlisi
4
1
İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2411315
190607
Teknoloji Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Malzeme
Araştırma Görevlisi
4
1
Makina Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2411102